สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Consumer Behaviour, Social Media, Luxury MarketingConsumption ValueDigital Marketing การตลาดดิจิทัลFood Consumptionfood consumption International Marketing การตลาดระหว่างประเทศInvolvementMeasurement ScalePlant-BasedPlant-Based MeatPurchasing Intention for Luxury ProductSocial MediaSocial Media EngagementSustainable , Aging Society, Green MarketingSustainable Foodการเชื่อมโยงการตลาดการตัดสินใจเลือก บขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุการบริโภคการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษการรับรู้คุณค่าตราสินค้าการรับรู้คุณค่าหรูหราการรับรู้คุณภาพ ความไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจซื้อสินค้าความตั้งใจซื้อความผูกพันของลูกค้าความวิตกกังวลความไว้วางใจความสําเร็จของระบบสารสนเทศคอนเทนต์ ติ๊กต็อก คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่มสำเร็จรูปคุณภาพการให้บริการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแนวคิด 3Rs ความตั้งใจซื้อสินค้าขยะเป็นศูนย์ โซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์แบบจำลองสมการโครงสร้าง องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์ทางสถิติผลิตภัณฑ์อาหารที่ทาจากพืชผู้สูงอายุพฤติกรรมผู้บริโภคแพลตฟอร์มแรงจูงใจสตรีมเมอร์ อีสปอร์ต Generation Zสังคมออนไลน์อาหารมังสวิรัติอุปสงค์การบริโภคัจจัยส่งเสริมการพูดเพื่อการสื่อสาร

Executives


Persons (สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)