สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Business performanceCollaborationCross Border TradeCultural intelligenceEmployeefinancial services industryHuman Resource ManagementinnovationJob SatisfactionJob stressknowledge managementLabor MarketLeisure ReadingOnline Shopperorganisational cultureOrganizational Citizenship BehaviorOrganizational CommitmentPerformance AppraisalPerformance Managementsharing economySMESMSIStructural equation modellingSupply chainSupply chain dyadSupply chain managemenSupportSustainability logisticsSustainable logistics and supply chain managementtechnology acceptance model (TAM)testTQMTraditional Thai MassageTrainingTransformation Leadershiptransformational leadershipunexpected behaviorUniversityVisual controlWarehouse LayoutwomenWork EngagementWorkplaceกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการรับขนส่งระหว่างประเทศกฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักระยะสั้นกฎหมายธุรกิจกระบวนการโลจิสติกส์กลยุทธ์กลยุทธ์การจัดการม กลยุทธ์ Blue Oceanการกระจายตัวการกาหนดตนเองการขนส่งสินค้าทางทะเลการขาย การคัดเลือกการค้าชายแดนการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการตลาดการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการบริหารผลการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจการประเมินโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้เช่าที่พักระยะสั้นคลองแสนแสบความพึงพอใจความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ โรงแรม รีสอร์ท นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจในงานความรับผิดชอบต่อสังคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชนเช่าที่พักระยะสั้นดัชนีความเชื่อมั่นตลาดแรงงานตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังที่ทำงานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบแผนการบริโภคประสิทธิภาพเปรียบเทียบกฎหมายผู้ประกอบการพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกภาพลักษณ์ระดับความสามารถแรงงานต่างด้าวโลจิสติกส์วัฒนธรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสิ่งแวดล้อมสุราอุตสาหกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 164 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 71 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 93 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)