สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Maritime Transport ความสุขในการทำงาน พนักงานขับรถขนส่งสินค้า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุน eCommerce ธุรกิจขนาดย่อม-ครอบครัวBusiness performanceBusiness ResearchBusiness strategiesBusiness to business relationshipBusiness-to-Business marketingBuying ans Selling Goods BehaviorCassava StarchChina MarketCIPP MODELCollaborationcommitmentCompetenciesCompetitive AdvantageCompetitivenessConsumer AcculturationConsumer BehaviorConsumption PatterncorruptionCountry CompetitivenessCoworker supportCross Border TradeCultural intelligenceEmployeefinancial services industryHuman Resource ManagementinnovationJob SatisfactionJob stressknowledge managementLabor MarketLeisure ReadingOnline ShopperOrganisational CultureOrganizational Citizenship BehaviorOrganizational CommitmentPattayaPerformance AppraisalPerformance Managementsharing economySMESMSIStructural equation modellingWork EngagementWorkplaceกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าที่พักระยะสั้นกฎหมายธุรกิจกระบวนการโลจิสติกส์การค้าชายแดนการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการตลาดการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการบริหารผลการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจการประเมินโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้เช่าที่พักระยะสั้นคลองแสนแสบความตั้งใจคงอยู่ความพึงพอใจความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ โรงแรม รีสอร์ท นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจในการทำงานความพึงพอใจในงานความรับผิดชอบต่อสังคมคุณลักษณะของงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุมชนเช่าที่พักระยะสั้นดัชนีความเชื่อมั่นตลาดแรงงานตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังที่ทำงานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบแผนการบริโภคประสิทธิภาพเปรียบเทียบกฎหมายผู้ประกอบการพนักงานขับรถบรรทุกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีพฤติกรรมผู้บริโภคภาคตะวันออกภาพลักษณ์ระดับความสามารถแรงงานต่างด้าวโลจิสติกส์วัฒนธรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรสิ่งแวดล้อมสุราอุตสาหกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 177 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 77 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 100 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)