โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Acute kidney injuryanaesthesiaAnesthesiaAnuriaautonomic nervous activitybuccal mucosal flapsbuccal mucosal graftCardiac TamponadeCartilaginous exostosisCatcorneacowsdogEquineGastrointestinalgrade of prolapseimmunotherapyIntra-articular injectionMRIOphthamologyOpthalmologyOsteoarthritis (OA)OsteochondromaPericardial TumorPeritoneal dialysisPreputial mucosalpuppy deciduous teeth stem cells (pDSCs)PythiosisPythium insidiosumRehabilitationreproductive prolapseRussell’s viper soft palate hinged-flapsoft palate hypoplasiastem cellssurgeryTotal resectionurethral injuryUrethrorectal fistulaUrethrostomyการพยาบาลสัตว์การฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย เซลล์ต้นกำเนิดตรวจเลือดนกล่าเหยื่อพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา ม้าระบบประสาทในสัตว์เล็กรังสีวิทยารังสีวินิจฉัยโรคตาศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน / อายุรกรรมโรคตาศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกสัตว์เล็กอายุรกรรมต่อมไร้ท่ออายุรกรรมระบบประสาทอายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือดอายุรกรรมสัตว์ใหญ่ / สัตว์เลี้ยงพิเศษอายุรศาสตร์ด้านผิวหนังอายุรศาสตร์ด้านโรคไต

Executives


Persons (โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 21 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 8 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)