ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

??-hemolytic1.Food Safety2.Microbiology3.Molecular (PCR)agglutinationAir cleaningair pollutionAir samplingAirborne bacteriaAnimal hospitalantibiotic resistanceantimicrobial susceptibilitybacteriabioaerosol samplingbiogasBrucellaBurkholderia pseudomalleiCampylobacter jejunicoagulase-negative staphylococciCOIcontaminationdog shelterdrug resistanceDrug sensitivityduckE. coliE.colienvironmentEnvironmental ToxicologyEscherichia colifarmfeedfoodFood safetyFungusGC/MShealthheavy metalHeavy metal . Aflatoxins . Free grazing . Duck . EggsHeavy metalsindoor airlymphatic filariasisMansonia annulataMansonia bonneaeMansonia divesmanuremitochondrial DNAMLSTmulti-drug resistanceMycotoxinmycotoxinsnosocomial infectionNosocromial infection, Thailandpathogenic bacteriaPigpoultryprimerprobiotiPsittaciformessafetySalmonellasludgespecies-specific primersStaphyloccocusStaphylococcus spp.stray dogswineupper respiratory tract bacteriveterinary hygieneVeterinary Public HealthVirulence factorsการดื้อยาปฏิชีวนะการตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหารการปนเปื้อนโลหะหนักในดินไขมันเป็ดเป็ดไล่ทุ่งฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งมูลสัตว์ปีกรอยโรคตาเปล่าโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์เลือดเป็ดโลหะหนักสวัสดิภาพสัตว์สัตวแพทย์สัตวแพทย์สาธารณสุขสัตวแพทยสาธารณสุข, molecular immunologyสาธารณสุขสารฆ่าแมลงสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์สารพิษจากเชื้อราสารหนูสิ่งปูรองหนูเหมืองทองคำอะฟลาทอกซิน บี1อะฟลาท๊อกซิน บี1อากาศในอาคารอาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 76 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)