โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Agro-EcotourismAgro-tourismEfficiencyimageInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob SatisfactionWorld Englishesกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การแปลการรับรู้การโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะล้านเกาะหมากความคาดหวังความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceคุณภาพบริการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คุณลักษณะและคุณสมบัติอาจารย์ภาษาอังกฤษอันพึงประสงค์เจตนารมณ์เจษฎาเทคนิค มิวเซียมชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาอังกฤษชุมชน ภาครัฐ และเอกชนชุมชนเดิมบางนางบวชชุมชนบ้านบาตรชุมชนลุ่มแม่น้ำดนตรีโดยเครื่องบินทะเลตลาดนัดจัตุจักรตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตลาดน้ำอัมพวาตลาดย้อนยุคบ้านระจันตลาดแรงงานตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ทรัพยากรมนุษย์ท่องเที่ยวทะเลบัวแดงทักษะการปฏิเสธบุหรี่ทัศนคติทางทะเลท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่พักแรมขนาดเล็กเทคโนโลยีการศึกษาไทยไลอ้อนแอร์ธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนโยบายนวัตกรรมการบริการนวัตกรรมทางการตลาดนวัตกรรมบริการนวัตวิถีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMVนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวไทยนิเทศศาสตร์แนวทางการพัฒนาบริการแบบเฉพาะเจาะจงบูติก โฮเต็ลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสิทธิผลขององค์การประสิทธิภาพ การบริหารเชิงดุลยภาพ โรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจัยปัจจัยการท่องเที่ยวปัจจัยความสำเร็จปัจจัยคุณภาพการบริการปัจจัยดึงดูดปัจจัยทางการตลาดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวจีน เกาะเสม็ด ประเทศไทยปัจจัยส่งเสริมปัจจัยส่วนประสมการตลาดปัญหาทักษะภาษาอังกฤษผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลือกศึกษาต่อวัดโพธิสมภรณ์ศักยภาพส่วนประสมทางการตลาดสายการบินต้นทุนต่ำสายการบินภายในประเทศอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมบริการ

Executives


Persons (โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 122 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 82 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)