โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Agro-EcotourismAgro-tourismdecisiondevelopingEfficiencyhotel businessimageInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob Satisfactionmarketing strategyneedNew Normalonline mediasuccessThai TouristsWorld Englishesกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการแปลการรับรู้การโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะล้านเกาะหมากความคาดหวังความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceคุณภาพบริการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เจตนารมณ์ชุมชนเดิมบางนางบวชตลาดน้ำทุ่งบัวแดงท่องเที่ยวทะเลบัวแดงธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยแนวทางการพัฒนาปัจจัยผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้สูงอายุพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเฉพาะตำแหน่งงานบริการภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการภาษาอังกฤษศึกษาภูทับเบิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลือกศึกษาต่อโลจิสติกส์ วรรณกรรมวัฒนธรรม, อัตลักษณ์, กลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นวัฒนธรรมองค์การวัดโพธิสมภรณ์วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวศักยภาพศักยภาพการท่องเที่ยวศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศักยภำพพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีสนามบินสลีพบ็อกซ์ส่วนประสมทางการตลาดสายการบินต้นทุนต่ำสายการบินภายในประเทศสายการบินภูฏานสำรวจทัศนคติสื่อสังคมออนไลน์เส้นทางดอกไม้ใบหญ้าเส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลักการเรียนรู้ด้วยตัวเองแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารและการทำอาหารอำเภอบาเลนอิทธิพลภายนอกอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการอุปสรรคเอกลักษณ์วิถีท้องถิ่น

Executives


Persons (โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 159 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 70 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 89 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)