ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

animal feedAntioxidantbiodieselCakeCarotenoidscoconut milkcommunity of palm oil millCrude palm oilCrude palm oil qualityDOBIEnzymeesterificationEthyl esterFree fatty acidFT-NIRGlycerolgreen technologyHot airhydrolysisJatropha curcas oilMagnetic stirringmicrowavemodelOil contentoil extractionOil palm fruitsoil qualityPalm Oil bunchPercentage of crude palm oil per fruit pphorbol estersprototype of microwaveRamanRapid analysisremovalsteamSteam treatmentSterilizationtoxic mealtransesterification and RSMTrap greaseValidationVitamin EwasteWood Productsกลีเซอรอลการสกัดการสกัดน้ำมันของโรงหีบน้ำมันปาล์มขี้เค้กคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล: การวิเคราะห์อย่างง่ายคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบเครื่องต้นแบบเครื่องต้นแบบไมโครเวฟเครื่องแยกเนื้อปาล์มเครื่องแยกผลปาล์มสดชุมชนโดบี้ทะลายปาล์มน้ำมันเทคโนโลยีสะอาดน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มน้ำมันหล่อลื่นไบโอดีเซลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบต่อทะลายปาล์มสดเพื่อประโยชน์ทางการค้าไมโครเวฟระบบลมร้อนโรงหีบขนาดเล็กโรงหีบน้ำมันปาล์มระดับชุมชนวิตามินอีเอทิลเอ็นไซม์เอสเทอร์แอนตี้ออกซิแดนท์

Executives


Persons (ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)