สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AgroforestryAssessmentBambusa oldhamiiCanal EcosystemChemical compositionDendrocalamus asperDendrocalamus latiflorusGrowthKasestsart Research Fund Kasestsart UniversityLand EvaluationLand useLandscapeParticipationPlantingResearch and Development InstituteResearch ManagementRestorationRoyal ProjectSufficiency EconomyThyrsostachys oliveriTree speciesutilizationvillagers' woodlotvillagers'woodlotWater OnionWood vinegarYieldZoningกายวิภาคการเก็บรักษาพันธุ์การขยายพันธุ์การเจริญทดแทนแบบผสมผสานการชะล้างพังทลายของหน้าดินการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ไม้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการเติบโตการทดแทนแบบผสมผสานการบริหารจัดการงานวิจัย การประเมินการปลูกการปลูกสร้างป่า (Silviculture)การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการยอมรับการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ความชื้นในเนื้อไม้ความหลากหลายความหลากหลายของพืชพรรณคาร์บอนคุณสมบัติดินคุณสมบัติไม้โครงการหลวงโครงสร้างป่าโครงสร้างสังคมพืชจังหวัดตราดชนิดไม้ชนิดไม้ ป่าชาวบ้าน พื้นที่สูง โครงการหลวงชุมชนเชื้อแบคทีเรียเชื้อราดิบแล้งทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีการปลูกธนาคารพันธุ์พืชธนาคารพันธู์พืชน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้น้ำไหลบ่าหน้าดินนิเวศวิทยาป่าไม้ปริมาตรไม้ป่าชาวบ้านป่าชาวบ้าน ชนิดไม้ พื้นที่สูง โครงการหลวงป่าชุมชนป่าดิบแล้งป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรมผลิตภัณฑ์พลับพลึงธารพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิโครงการหลวงเมล็ดไม้เร่วหอมวนเกษตรเศรษฐกิจสวนป่าสวนยางพาราสัมปทานป่าไม้องค์ความรู้องค์ประกอบทางเคมีอัตราการใส่ปุ๋ยอุณหภูมิ

Executives


Persons (สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)