ศูนย์ธุรกิจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AbilityAero Solar TubeCombiningCommercial Corn Hybridshybrid varietyMaizeMelonspecific and general combining abilityการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีการคัดเลือกการคัดเลือกแบบผสมรวมการจัดการวัชพืชการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชการทดสอบพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเกษตรชีวภาพข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงวิกฤตการควบคุมวัชพืชเชื้อราสาเหตุโรคพืชบนวัชพืชถั่วลิสงถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตทนแล้งท่อแอโร่โซลาร์นิเวศวิทยาและชีววิทยาของวัชพืช ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าพันธุ์ลูกผสมพืชไร่พืชศาสตร์เมล่อนวัชพืช การควบคุมโดยชีววิธี เชื้อราโรค พืวัชพืช เมล็ดวัชพืชในดิน แมลงในดิน การจัดการวัชพืชฃวัชพืชแห้วหมูวิธีการคัดเลือก S1~Half-sib selectionสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมทั่วไปสมรรถนะการผสมทั่วไปสรีรวิทยาพืชสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ผสมรวมแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์หน่อไม้ฝรั่งอายุการเก็บเกี่ยวสั้น

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)