แน้วโน้มรางวัลของวรินทร์พร

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2020 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์,inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายธุวานนท์ มิ่งเจริญผล ,exนายพลวิชญ์ คงกลิ่นสุคนธ์ ,"เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น KU Trash Sweeper", รางวัลชมเชย บุคลากรประเภทซีเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 15 2020