แน้วโน้มรางวัลของธิดารัตน์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2017 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม", -, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2017
2017 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", -, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2019 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์,exผศ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์,"ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น , วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, Nov 15 2019