แน้วโน้มรางวัลของเมทินี

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์,"คุณภาพบริการในกระบวนการเข้าพัก : กรณีศึกษากลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทอล", งานวิจัยคุณภาพ ระดับชมเชย , สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2015