แน้วโน้มรางวัลของศิวพล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2015 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยฯ ครั้งที่ 21 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย", , มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Mar 9 2015
2016 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards", Engineering & Multidisciplinary Technology, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกรอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier, Jan 9 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์,"เซนเซอร์ทางแสงที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างกราฟินซิลิกอนไดโอดและนาโนทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแบบสุญญากาศ", รางวัลผลงานวิจัย จาก รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับดีมาก, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Feb 2 2018
2018 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์,inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นแบบไฮบริดที่บรรยากาศปกติ เพื่อการกำจัดเชื้อราและยกระดับคุณภาพ เพิ่มการงอกของเมล็ดและพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 ระดับดีมาก, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 2 2018