แน้วโน้มรางวัลของอรรถพร

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนาย เสฏฐวุฒิ บุญรอด,exนางสาว กนกนาฏ ชัยประเสริฐ,"The Effect of ShotPeening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of CuLow Alloy Rail Steel in Welded Joints", Best Paper Award, , ICMSE2017 Committee, Jun 17 2017