แน้วโน้มรางวัลของสุธิดา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2013 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2556", , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Dec 3 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2014 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์,inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์,inนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์,inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์,inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exรศ.ดร.วีระ อินพันทัง,exผศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์,exอ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ,exอ.พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์,exอ.จิรศักดิ์ เกื้อสมบัติ,exอ.อดิศร ศรีเสาวนันท์,exอ.เจนยุทธ ล่อใจ,exผศ.ดร.ทรงยศ วีระทรีมาศ,exผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล,exผศ.วีละ อาโนลัก,exนายนพดล จันทวีระ,"การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ (รางวัลผลงานวิจัยระดับดี) , -, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), Jun 23 2014