แน้วโน้มรางวัลของครศร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2016 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2019 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์,"รางวัล TWAS สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์", สาขาชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Feb 2 2019