แน้วโน้มรางวัลของวงศ์ผกา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2016 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การส่งผ่านพลังงานจากจักรยานออกกำลังกายสู่ระบบอุ่นอาหารโดยการให้ความร้อนที่เกิดจากความต้านทานไฟฟ้า", รางวัลผลงานนวัตกรรม งานมหกรรมงานวิจัยแฟ่งชาติ ปี 2559, วิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), Aug 20 2016