แน้วโน้มรางวัลของอาร์ม

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,exพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร,"การเพาะเลี้ยงเห็ดกระถินพิมานเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ", นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 (รางวัลเหรียญเงิน), , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Apr 9 2019
2020 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์,"เชื้อราควบคุมผักตบชวา", รางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020