แน้วโน้มรางวัลของรุ่งรัตน์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2009 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์,"การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Arena พ.ศ. 2552 (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานำทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าแข่งขัน)", รางวัลชนะเลิศ , , บริษัท M-Focus ประเทศไทยจำกัด ร่วมกับบริษัท Rockwell Software/รางวัลชนะเลิศ , Nov 15 2009
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์,"คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena 2551, (โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552)", รางวัลชมเชย , วิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Aug 1 2010
2011 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์,"คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena ฉบับปรับปรุง,(โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553)", รางวัลตำราดี, , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Aug 1 2011
2011 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์,"เอกสารคำสอนวิชา 01206321 การวิจัยดำเนินงาน 1,(โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553)", รางวัลชมเชย, , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 1 2011

แสดงความคิดเห็น

(0)