Person Image

  Education

  • D.Tech.Sc. (เศรษฐศาสตร์พลังงาน) (Candidated), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย, 2550
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของอุ่นกัง

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2016 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์,"บุหรี่ไฟฟ้าและผลในการช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่", รางวัลชมเชย, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2016