แน้วโน้มรางวัลของพนิดา

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน,inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์,exนางสาวศิรีนรี สุพรรณสมพร ,exWarinee KITPRECHAWANICH,exYupa PANKAEW,"การขยายพันธุ์ต้นพะยูงด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", oral presentation award (3rd prize), , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , Jul 3 2015