แน้วโน้มรางวัลของสมชัย

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Soils susceptible to Landslide under Humid Subtropical Climate in Thailand", Best Poster Award, , The 5th Land Degradation Conference Commitee, Sep 19 2008

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exฐิติชญา ตงศิริ,"SOILS SUSCEPTIBLE TO LANDSLIDE UNDER HUMID SUBTROPICAL CLIMATE IN THAILAND", Best Poster, , The 5th Land Degradation Conference Committee, Sep 18 2008