แน้วโน้มรางวัลของวรรณรัตน์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2018 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2018

แสดงความคิดเห็น

(0)