แน้วโน้มรางวัลของวัลลภ

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,inนายวัลลภ โพธิ์สังข์,"ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ", รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทนักวิจัย ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7, สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณูโลก, May 29 2008
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,inนายวัลลภ โพธิ์สังข์,inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ,inนางสาวนิภา เขื่อนควบ,"อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด ", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ประเภทนักวิจัย ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7, สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, May 29 2008
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,inนายวัลลภ โพธิ์สังข์,"ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี", ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ เรื่อง : ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ในการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2551.ร.ร. อัมริน ลากูน จ.พิษณุโลก, สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพืชวสวนแห่งประเทศไทย, May 30 2008