แน้วโน้มรางวัลของประภัสสร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2016 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 7
2013 exนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,exนางสาวลลิตา คชารัตน์ ,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"ฟิล์มแปะต้านสิวผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้", รางวัลชนะเลิศ บุคคลากรประเภทจูเนียร์ , สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้", รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2014 exลลิตา คชารัตน์,exเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inนางวีระศรี เมฆตรง,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า", รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 exเกสรี กลิ่นสุคนธ์,exลลิตา คชารัตน์,exณัชชา มหรรณพ,exเวธนี สุรวนณิชนิรชร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"Super-Healthy Powder", รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"แผ่นสติกเกอร์ระงับกลินเท้า", คิดล้ำทำได้ , , รายการคิดล้ำทำได้ ช่อง 9 อสมท, Aug 6 2014
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"ผลงานเจลแต้มสิว คาพีโอกุ", รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ เจลแต้มสิว คาพีโอกุ , ผลงานทางด้านเศรษฐกิจ, โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015)” , Mar 15 2015
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,"“อีทมี” ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ", รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป, ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 13 2017

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนายธนภูมิ มณีบุญ,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,"การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง", การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัล ที่3, , สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), Jun 16 2017
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ,inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา,inนางสาวอันธิกา บุญแดง,inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย,"NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", ANS2018 Best Poster Award , , Organizing Committee of ANS2018, Jun 23 2018
2020 exสุริสา สากยโรจน์,exทิพาพร ทองคำ,exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,"การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว", รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงาม รางวัลที่ 1 , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Feb 5 2020
2020 exทิพาพร ทองคำ,exสุริสา สากยโรจน์,exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,"คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง", รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงามรางวัลที่ 2, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2020
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนายธนภูมิ มณีบุญ,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,"Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", Best Poster 1st winner, , The 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins, Feb 21 2020
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,"Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens", Poster 2nd winner, , 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins, Feb 21 2020

แสดงความคิดเห็น

(0)