แน้วโน้มรางวัลของจันทนี

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2014 inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์,inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exSarawut Wivutbudsiri,"WideArea Power System Control Using Thyristor Controlled Series Capacitor Based Fuzzy Logic Controller Designed by Observed Signals", Best paper award in the 2014 International Electrical Engineering Congress, โรงแรมมณเฑียรพัทยา, The Electrical Engineering Academic Association (Thailand), Mar 20 2014