แน้วโน้มรางวัลของวิรัตน์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2010 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์,exมลนพรรษ สงพิมพ์,"การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844", The 48th Kasetsart University Annual Conference., Biotechnology, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2011 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์,inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์,exมลนพรรษ สงพิมพ์,"การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844", รางวัลดีเด่น สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011

แสดงความคิดเห็น

(0)