แน้วโน้มรางวัลของอุดมลักษณ์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี๒๕๖๓ ด้านการบริการวิชาการ ", , มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์ , Dec 25 2020
2022 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี 2564 ", ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย, Feb 11 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 13
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,exนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,exนางสาวลลิตา คชารัตน์ ,"ฟิล์มแปะต้านสิวผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้", รางวัลชนะเลิศ บุคคลากรประเภทจูเนียร์ , สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้", รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ,exนส.เวธนี สุรวณิชนิรชร,"สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา , สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2013
2014 exลลิตา คชารัตน์,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางวีระศรี เมฆตรง,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,exเกสรี กลิ่นสุคนธ์,"แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า", รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนายธนภูมิ มณีบุญ,exเกสรี กลิ่นสุคนธ์,exลลิตา คชารัตน์,exณัชชา มหรรณพ,exเวธนี สุรวนณิชนิรชร,"Super-Healthy Powder", รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"แผ่นสติกเกอร์ระงับกลินเท้า", คิดล้ำทำได้ , , รายการคิดล้ำทำได้ ช่อง 9 อสมท, Aug 6 2014
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"ผลงานเจลแต้มสิว คาพีโอกุ", รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ เจลแต้มสิว คาพีโอกุ , ผลงานทางด้านเศรษฐกิจ, โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015)” , Mar 15 2015
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,"“อีทมี” ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ", รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป, ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 13 2017
2020 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,exดร. ปิยนารถ ศรชัย ,"DCL SUPPLEMENT FOR THE CONTROL HIGH CHOLEXTEROL", 2020 Kaohsiung International Invention & Design EXPO:GOLD MEDAL, , 2020 Kaohsiung International Invention & Design EXPO, Dec 10 2020
2020 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,exดร. ปิยนารถ ศรชัย ,"DCL supplement for the control high cholesterol", INNOVA Croatia 2020 Special edition : GOLD, , INNOVA Croatia, Nov 6 2020
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,exสุริสา สากยโรจน์,exณัฐภรร์ เปรสันเทียะ,exทิพาพร ทองคำ,exอภิสรา บุหงารัตน์,"แซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุดสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 ระดับ Gold, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,"EAT ME: Natural Phyto-Bioactive ingredient for lovwering blood sugar levels", GOLD MEDAL for the invention , , 2021 Japan Design, Idae & Invention Expo, World invention Intellectual Property Associations , Aug 20 2021
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,exนางสาวสุริสา สากยโรจน์ ,exนางสาวณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ ,exนางสาวทิพาพร ทองคำ ,exนางสาวอภิสรา บุหงารัตน์ ,"บียอนซิงค์ออกไซด์บียอนซันสกรีน", รางวัล รองชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ และรางวัล Popular Vote ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Dec 15 2020

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 8
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์,inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์,inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์,"Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi.", Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig, , Agro Industry Academic Council Association , Jun 19 2009
2017 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง", การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัล ที่3, , สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), Jun 16 2017
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวอันธิกา บุญแดง,inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย,"NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", ANS2018 Best Poster Award , , Organizing Committee of ANS2018, Jun 23 2018
2020 exสุริสา สากยโรจน์,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,exทิพาพร ทองคำ,exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ,"การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว", รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงาม รางวัลที่ 1 , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Feb 5 2020
2020 exทิพาพร ทองคำ,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,exสุริสา สากยโรจน์,exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ,"คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง", รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงามรางวัลที่ 2, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2020
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", Best Poster 1st winner, , The 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins, Feb 21 2020
2020 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens", Poster 2nd winner, , 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins, Feb 21 2020
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ,inนายธนภูมิ มณีบุญ,exนางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร,"OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES", Best Poster Presentation award, Bioeconomy, The 4 th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2020) , Sep 24 2020