Person Image

  Education

  • วท.บ.(ปฐพีวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย
  • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของวันเพ็ญ

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2005 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ,inนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน,inนางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล,"การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย ", รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548, สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2005