แน้วโน้มรางวัลของประภาส

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2003 exปิยะวุฒิ พูลสงวน,exเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ,inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์,inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์,inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์,inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ห้วยบง 60", ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ด้านเทคโนโลยี, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 29 2003
2013 inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inนายสกล ฉายศรี,"Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2556, เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 5 2013
2014 inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inนายสกล ฉายศรี,"มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", รางวัล “นวัตกรรมมุ่งเป้า: มันสำปะหลัง ” ดีเด่น, เกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Jun 26 2014
2014 inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inนายสกล ฉายศรี,"มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", รวงทองเกียรติคุณ, , คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, Jul 10 2014