แน้วโน้มรางวัลของอัจจนา

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2009 exแสงเดือน ดวงดาว,exชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต,inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์,inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์,"LaCoO3 Perovskite for the Fabrication of CO Sensor", ภาคโปสเตอร์ดีเด่น , สาขา เคมีสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมเคมี, Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, Feb 3 2009