แน้วโน้มรางวัลของเอนก

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2008 inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์,inดร.สุทธิพร เนียมหอม,inนายเอนก สุขเจริญ,"เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง", รางวัลชมเชย , เครื่องจักรกลการเกษตร (สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชนบท), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ, Sep 1 2008
2015 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,exอภิรัฐ จันทลักษณ์,inนายเอนก สุขเจริญ,"Porosity measurement of granular materials by comparisons of air pressure decay rates. Transactions of the ASABE", 2015 ASABE Superior Paper Award, , American Society of Agricultural and Biological Engineers, Jul 27 2015

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2020 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช,inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์,inนายเอนก สุขเจริญ,"การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 2 2020
2022 inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช,inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์,inนายเอนก สุขเจริญ,"การทดสอบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์แบบพ่นสารเคลือบภายในภาชนะกึ่งปิด", รางวัลคุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022