แน้วโน้มรางวัลของสุทธิพร

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2008 inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์,inดร.สุทธิพร เนียมหอม,inนายเอนก สุขเจริญ,"เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง", รางวัลชมเชย , เครื่องจักรกลการเกษตร (สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชนบท), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ, Sep 1 2008

แสดงความคิดเห็น

(0)