แน้วโน้มรางวัลของนุษรา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 8
2010 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มก., Feb 26 2013
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มก., Oct 3 2013
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มก., Jun 17 2014
2016 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2016
2017 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2009 inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์,inดร.นุษรา สินบัวทอง,exSuphang Chulalaksananukul ,exBoonsong Sillapacharoenkul ,"Comparisons of the Methane Production YieldCoefficient from Anaerobic Microbial Assemblages in the Anaerobic Treatment of Wastewater", รางวัลผลงานวิจัยตีพิพม์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2) , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2010 inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์,inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์,exKhaodhiar S,exWatts DJ,"Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contents", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (รางวัลประเภทบุคค-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง,exBoonsong Sillapacharoenkul,exRoj Khun-Anake,exDaniel Watts,"Optimum organic loading rate for semi-continuous operation of an anaerobic process for biogas production from Jatropha curcas seed cake", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 (รางวัลประเภทบุคค-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง,exJunko Munakata-Marr,exBoonsong Sillapacharoenkul,exSuphang Chulalaksananukul,"Effect of the solid content on biogas production from Jatropha curcas seed cake", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์,inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,exนางสาวยุวดี แสงศิลป์,"METHANE PRODUCTION FROM NAPIER GRASS BY TWOSTAGE ANAEROBIC DIGESTION", Outstanding presentation/contribution, , Peking University, May 29 2014
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,exชไมพร สมจิตต์,"FEASIBILITY STUDY FOR BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM NORMAL BREWERY WASTEWATER", outstanding presentation/contribution, , Peking University, May 29 2014
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์,inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,exพิญาณี แสงศรี,"Methane production from napier grass by codigestion with cow dung", Outstanding presentation/contribution, , Peking University, May 29 2014
2021 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวดลฤดี โตเย็น,inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์,"Silica on Leaf Surface of Supanburi 50 Cultivar Sugarcane of Thailand", Online Photo Contest SEM Popular Vote ชื่อภาพ Madeleine, ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope), Microscopy Society of Thailand, Mar 26 2021