Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  แน้วโน้มรางวัลของบพิตร

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 1
  1997 inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,inนายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์, รองศาสตราจารย์,"เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ", รางวัลที่ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2539. จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, , ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Feb 2 1997

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2008 inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์,inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 2, พลังงานทดแทน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Sep 10 2008