แน้วโน้มรางวัลของศศิธร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2018 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), May 23 2018
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ประเภท silver. "นมแพะและผลิตภัณฑ์จากนมแพะไร้กลิ่น ตรา KU"", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2010 exนายวิรัตน์ สุมล,exนางณัฐยา สุมน,exนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก,inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า,inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสู่ผู้บริโภค", ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2553, , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Nov 12 2010

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 exนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์,inนางอรทัย จินตสถาพร,inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ,inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพเนื้อไก่", รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับชมเชย , สาขาสัตว์และสัตวแพทย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2015