แน้วโน้มรางวัลของศิวลักษณ์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2010 exนายอาทิตย์ พวงสมบัติ,inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์,inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์,"QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF POMELO MATURITY USING MULTIVARIATE COMBINATION OF CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010