แน้วโน้มรางวัลของกิ่งกานท์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2014 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556", , มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, Jun 17 2014
2014 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,"รางวัลระดับดีเด่น ประเภทมันสำปะหลัง ประจำปี 2556", นวัตกรรมมุ่งเป้า ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Jul 17 2014
2014 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,"รางวัลผู้สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจต่อคณะเกษตร", รางวัลดีเด่นโครงการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2556, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, Jul 17 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2013 inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inนายสกล ฉายศรี,inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,"Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2556, เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 5 2013
2014 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inนายสกล ฉายศรี,inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,"มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", รางวัล “นวัตกรรมมุ่งเป้า: มันสำปะหลัง ” ดีเด่น, เกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Jun 26 2014
2014 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์,inนายประภาส ช่างเหล็ก,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inนายสกล ฉายศรี,inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,"มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72", รวงทองเกียรติคุณ, , คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, Jul 10 2014
2017 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inนายสกล ฉายศรี,exดร.โอภาษ บุญเส็ง,exนางนิตยา ดนตรี,inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์,"มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72", มันสำปะหลังแป้งสูง, -, จังหวัดลพบุรี, Feb 17 2017

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2008 inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inนายสุเมศ ทับเงิน,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,"การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ", รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 3, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 6 2008
2009 inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,exนางอัจฉรา นันทกิจ,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max(L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์รางวัลชมเชยอันดับที่ 1, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009
2010 inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,exศิริลักษณ์ จิตรอักษร,exอัจฉรา นันทกิจ,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L)Merrill)ให้มีสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม", รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นรางวัลชมเชย, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)