แน้วโน้มรางวัลของนพศูล

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2008 inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inนายสุเมศ ทับเงิน,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,"การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกแหล่งพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ", รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่นอันดับที่ 3, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 6 2008
2009 exนางอัจฉรา นันทกิจ,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,"การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max(L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์รางวัลชมเชยอันดับที่ 1, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009
2010 exศิริลักษณ์ จิตรอักษร,exอัจฉรา นันทกิจ,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,"การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L)Merrill)ให้มีสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม", รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นรางวัลชมเชย, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2011 exอัจฉรา นันทกิจ,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inนายสุเมศ ทับเงิน,inนางสำราญ ศรีชมพร,"การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร", ชมเชยภาคโปสเตอร์, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 31 2011