Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง , ไทย, 2531
  • วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แน้วโน้มรางวัลของเรืองศักดิ์

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 1
  2013 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด,inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง", ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์, , ม. เกษตรศาสตร์, Feb 12 2013

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exอนุสรา จบศรี,inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์,exยศพล พลาผล,inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด,"การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลของพืชสกุลน้อยหน่า 16 พันธุ์", การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ดีเด่น, ไม้ผล, งานประชุมวิขาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, May 20 2011