แน้วโน้มรางวัลของสมนึก

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2009 inนางสาวสมนึก พรมแดง,inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์,"พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหหวัดตราด", รางวัลชมเชยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Mar 17 2009
2018 inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส,exนางสาวรัตนา เอการัมย์,inดร.รงรอง หอมหวล,inนางสาวสมนึก พรมแดง,inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์,"สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2018