Person Image

  Education

  • ค.บ.(ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ม.(วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของภาวิณี

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 2
  2007 exDr Mike Forret,exDr Ian Taylor,inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์,inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์,inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาและการสำรวจความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์: จากวิชาวิธีสอนสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับชมเชย , ศึกษาศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Dec 18 2007
  2008 inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์,exMike Forret,exIan Taylor,inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์,inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์,inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์,"The Development and Exploration of Preservice Physics Teachers' Pedagogical Content Knowledge: From a Methods Course to Teaching Practice", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550 , สังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008