Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  แน้วโน้มรางวัลของศานิต

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2018 exลักษมณ ปีตานนท์ชัย,inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์,"การวิเคราะห์แนวนโยบายเพื่อการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวของประเทศไทย", รางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ (National Outstanding Awards) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Jul 21 2018