แน้วโน้มรางวัลของสุดาวรรณ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,"บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ", ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , Nov 10 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 8
2013 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"ซีรัมจระเข้แคปซูล", รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภท บุคลากร การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2013 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัลระดับ SILVER, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"ซีรัมจระเข้แคปซูล", รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรซีเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 (31/1/2556), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2014 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"ดีจระเข้แคปซูล", รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทบุคลากรซีเนียร์, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทบุคลากรซีเนียร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 22 2014
2014 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์ ”", รางวัลสุดยอดนวัตกรรม "7 Innovation Awards 2014", รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานที่เกิดประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), Mar 5 2014
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์,"“CoCo for Life : ผงมะพร้าวน้ำหอม”", รางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคกลางฝั่งตะวันตก) ของการประกวด “การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)” DIPAT AWARD ประจำปี 2559, , กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ DIPAT (โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา), Oct 11 2016
2017 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์,"โคโค ฟอร์ ไล้ฟ์ “ผงมะพร้าวน้ำหอม”", “IP Fair Pitching 2017” Winner, , กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดกิจกรรม “การประกวดการนําเสนอสินค้านวัตกรรม” “IP Fair Pitching 2017” ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2560 , May 5 2017
2017 exนายอมร ประดับทอง,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ", รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร (Intellectual Property Innovation Competition 2017), รางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค (ภาคกลางฝั่งตะวันออก), กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, Sep 22 2017

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 9
2005 inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง,exน.ส.มัลลิกา แก้ววิเศษ,"การตรวจสอบเชื้อ nucleopolyhedrovirus ของหนอนไหม Bombyx mori ด้วยวิธี PCR", รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาพืช , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Feb 1 2005
2011 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,exจรูญ บุญวงษ์ ,"การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์", รางวัล ชมเชย ในการประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48, สาขาพืช , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Feb 1 2011
2015 exMotoko Ikeda ,exMichihiro Kobayashi,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture", The most excellent paper, , Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES) , Apr 7 2015
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ต่อเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส", รางวัลชมเชย ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 53 , สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2016
2016 exMotoko Ikeda ,exMichihiro Kobayashi,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"A new continuous cell line of Spodoptera exigua and its susceptibility to Autographa californica multicapsid nucleopolyhedrovirus", The best oral presentation award, Agriculture Science , Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES), Apr 8 2016
2016 exSirilak Yamkong,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on Hematological Values of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)", The best oral presentation award, Bioscience , Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES), Apr 8 2016
2016 exMotoko Ikeda ,exMichihiro Kobayashi,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"Susceptibility of a Cloned Cell Line from Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The best oral presentation award, , Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES), Dec 26 2016
2017 exMotoko Ikeda ,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"Identification of a New Granulovirus from Naturally Infected Spodoptera litura Larvae in Thailand", The best oral presentation award, , Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES), Mar 29 2017
2018 exMotoko Ikeda ,exMichihiro Kobayashi,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,"Establishment of New Cell Lines from Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The Best Presentation, , Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES), Mar 29 2018