Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • D.Eng.(Fermentation Technology), Osaka University, JAPAN, 2525

  แน้วโน้มรางวัลของอรุณวรรณ

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 2
  2008 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์,"Bio-Net Reactor ถังตาข่ายตรึงเซลล์อเนกประสงค์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย", INVENTRO AWARD ในนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551, รางวัลระดับดีเยี่ยม ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2008
  2008 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์,exพิสิบ ศรีสุริยจันทร์,exมัทนียา จรนิตยกาล,inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์,inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์,"การใช้แบคทีเรียแลคติกบำบัดน้ำเสียโรงนมขั้นตอนแรกด้วยการตกตะกอน", รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2012 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์,exศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ ,"ผลกระทบของปริมาณสารอินทรีย์ต่อการกำจัดไนเตรทในตู้เลี้ยงปลาระบบปิดโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน", รางวัลชมเชย , วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012