Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  แน้วโน้มรางวัลของอุทัย

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 2
  2009 exสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์,inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์,inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์,inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ,"อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหาราตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน", ประกาศเกียรติคุณคุณภาพงานวิจัยระดับดี ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551, สาขาสัตว์และสัตวแพทย์, มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2009
  2014 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์,exอารักษ์ ชัยกุล,"การศึกษาความปลอดภัยการใช้กากตะกอนและน้ำทิ้งฟาร์มสุกรในการปลูกผักบุ้ง", รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดี, สัตว์และสัตวแพทย์, คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11, Dec 8 2014