แน้วโน้มรางวัลของอภิชาติ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 9
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2549", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 27 2006
2008 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลเกียรติคุณบุคคลด้านการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ดีเด่น ประจำปี 2551", , สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), Jun 2 2008
2009 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2010 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2553 ประเภทกลุ่ม", -, มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์, Oct 11 2010
2010 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"โล่ประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้ที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Nov 9 2010
2011 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี 2553", , คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 7 2011
2012 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2554", , สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, Feb 2 2012
2012 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"บุคคลดีเด่นของชาติ ", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, Jun 26 2012
2013 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,"ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556", , สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ)และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ, Oct 17 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2011 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์,exToojinda T,exKosawang C,exTharreau D,exSirithunya P,"Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2019 exดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ,exดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา,exดร.นงนาถ พ่อค้า,exนายอนุชา พลับพลา ,exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู,exดร.สุพัฒน์ ทองเจือ ,exน.ส. สุภาพร พรหมพันธุ์,exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย,exรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก ,ex รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล,exรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร,exดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์,ex รศ. ดร.พรรัตน์ สินชัยพาณิช,exรศ.ดร.เอกราช เกตุวัลห์ ,exอ. ริญ เจริญศิริ,exน.ส.อชิรญา คำจันทร์ ,exน.ส.รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์,exน.ส.อรวรรณ กริ่งเกษม ,exน.ส.บังอร เสาวงจันทร์,exน.ส. ลัดดา ชูวรเชษณ์ ,exน.ส. ศศพินทุ์ ดิษนิล ,exดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล ,exน.ส.พีรดา สุวรรณพฤกษ์ ,exน.ส.กาญจน์ธิดี ศิริปรีชา,exน.ส.กนิน ธีระตันติกานนท์,exศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ ,exผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ ,exดร.รจนา ชุณหบัณฑิต,exผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต ,exน.ส.ดวงนภา แดนบุญจันทร์ ,exน.ส.ธนินท์ธร มายะการ ,exน.ส. ผกาวลี ประกายสิทธิ์,exน.ส.นางสาวปิยนุช แออ่วม,exน.ส.อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์,exรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ ,exรศ. นภมน ศรีตงกุล ,exรศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์,exรศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส,exศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ,exดร. รัมณียา นิธิพงษ์วนิช,exรศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย,exดร. สุวพร เหลืองขมิ้น,exนายวิโรจน์ ลี้ธีระกุล,exนายสราวุฒิ สวัสดิ์กลาง,inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์,inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์,"โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไซ์เบอร์รี่", ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช., มิติการนำไปใช้ประโยชน์ฺด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 28 2019

แสดงความคิดเห็น

(0)