แน้วโน้มรางวัลของพีระศักดิ์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 8
1996 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2539", เกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 1996
2000 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2543", เกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 2000
2002 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2544", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Nov 29 2002
2003 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2546", เกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 2003
2008 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลเชิดชูเกียรติ", , สมาคมอาชีวเกษตรแห่งประเทศไทย, Sep 8 2008
2009 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2011 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"ได้รับทุนวิจัย 20 ล้านบาท จากทุน NSTDA CHAIR PROFESSER ประจำปี 2554 ", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), Dec 16 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2010 exวรภา สีหลักษณ์,exวารุณี โสมนัส,inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"Microsatellite markers for mungbean developed from sequence database", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 exวราภา สีหลักษณ์,inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"Development, characterization and cross-species amplification of mungbean (Vigna radiata) genic microsatellite Markers", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 exวารุณี โสมนัส,inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"Molecular diversity assessment of AVRDC–The World Vegetable Center elite-parental mungbeans", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 exธาริการ์ ยิ่มรัมย์,inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"Genetic variation in cultivated mungbean germplasm and its implication in breeding for high yield", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2013 exน.ส.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร,exน.ส.เยาวนาถ หาดคำ,inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"Genetic Diversity Among Jatropha and Jatropha-RelatedSpecies Based on ISSR Markers", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 exสุจิณณา เดชะพรรค,exMuang Muang Tar,inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"New microsatellite markers classifying nontoxic and toxic Jatropha curcas", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2009 exนางอัจฉรา นันทกิจ,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max(L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์รางวัลชมเชยอันดับที่ 1, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009
2010 exศิริลักษณ์ จิตรอักษร,exอัจฉรา นันทกิจ,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L)Merrill)ให้มีสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม", รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นรางวัลชมเชย, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2011 exนางสาวเยาวนาถ หาดคำ,inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์,inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"Correlation and path analysis of yieldrelated traits in Bang Boet dura oil palm", การเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่น, , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, Sep 16 2011
2011 exอัจฉรา นันทกิจ,inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนายธีระ สมหวัง,inนายนพศูล สมุทรทอง,inนายสุเมศ ทับเงิน,inนางสำราญ ศรีชมพร,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร", ชมเชยภาคโปสเตอร์, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 31 2011
2017 inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์,inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์,exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี,inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์,"การประเมินผลผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับชีวมวลในสบู่ดำลูกผสม", การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น , พืชพลังงาน, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Aug 4 2017

แสดงความคิดเห็น

(0)