แน้วโน้มรางวัลของเอิบ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2010 exวรชาติ วิศวพิพัฒน์,exR.J. Gilkes,inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,"Phosphate sorption and desorption by Thai upland soils", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 exจุฑามาศ แก้วมโน,exR.J. Gilkes,inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,"Aggregate stability of salt-affected kaolinitic soils on the North-east Plateau, Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์,exฐิติชญา ตงศิริ,inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,"SOILS SUSCEPTIBLE TO LANDSLIDE UNDER HUMID SUBTROPICAL CLIMATE IN THAILAND", Best Poster, , The 5th Land Degradation Conference Committee, Sep 18 2008