รางวัลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2023

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
Publish Year Output Award 1
2023 inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์,inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์,inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Eco-Friendly Textile", Low - carbon for Good Health & Society, Friendly Environment, ผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร, คณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 29 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232022201820132012 >>
Publish Year Conference Award 1
2023 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์,inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์,inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์,inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, อาจารย์,inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Khaw Neaw (Glutinous Rice) De Grill: Organic Rice Community Enterprise Development in The Digital Era", การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ภาคบรรยาย Best Oral Presentation, สาขา งานวิจัยรับใช้สังคม/งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน, CRCI 2023 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566, Jul 26 2023