รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2021

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2021 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์,inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Screening of the Antagonistic Bacillus spp. Isolated from Banana Rhizosphere Soil for the Control of Banana Blood Disease", Best oral presentation, Agriculture - Pest Management Session, 1. Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI) Project 2. The Erasmus + Programme of the European Union, Jan 12 2021